1. jászok őse Jas ivadék Balarámot kérdezi - mire kellett Kuru mezőn rokonvért kiontani

2. mióta a sok családfő harci tűzön hamvadott - összevissza kódorog csak gyermek öreg asszonyok

3. figyelj hívem szólt Balarám hallgasd meg mit mondhatok - annyit szólok mit megértesz ha ügyelsz s gondolkozol

4. ami Kuru mezőn történt elrendezett dolog volt - letűnt dicső korok léte elég volt sok rokonból

5. olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőít - ezt is meg kell lélnek élni hátha eszmél s föléri

6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak

7. azért bánkódsz mért mentek el Jas nemzetség nagyjai - pedig bölcsek nem búsulnak test létén sem hamvain

8. nem volt idő hogy Legfelsőbb ki én vagyok ne lett volt - elhalt törzsfők jó királyok vagy te mindig mind megvolt

9. létünk éltünk ép úgy meglesz jövőben mint múltban volt - nincs kezdete nincsen vége végtelen mi mozgató

10. ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is - ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait

11. lényeglátó bölcs szemeket nem zavarja változás - te se búsulj vérid vesztén átlépték a léthatárt

12. átlépték mert mind megtette méltón ami sorsa volt - vérét adta nemzetének harcosnak íly díj való

13. ki boldog ki boldogtalan van ki örül van ki sír - hideg meleg fény és árnyék mind egyre csak változik

14. ne higgy az íly változásnak ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata beföd tiszta láthatást

15. testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik - mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kín

16. kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre megy - megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el

17. az ilyen lét egyensúlyát szilárdságban éli meg - nem gyötri a fájdalom már örömben sem édeleg

18. mi látható átmeneti mi valódi el nem múl - lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull

19. meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét - tudják mi az ami mozgat elpusztíthatatlan lél

20. mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás

21. aki a test mozgatóját véli gyilkos harcosnak - tudatlan az mert nem érti mi a vitéznek sorsa

22. szintúgy nem tud semmit az sem aki gonosz lélben hisz - hisz ő nem öl s ölhetetlen örök idők végiig

23. nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha már megvolt nincsen vége számára nincs véges út

24. megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve nincs - ősi az ő léte miként örök valósága is

25. aki tudja hogy a lél az bíz el nem pusztítható - nem lehet az ilyen ember gyilkolásra lázító

26. gyilkosa sem lehet lélnek aki tudja kezdetét - születetlen örök létű nincs eleje mindig élt

27. miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat

28. lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt víz nem old - nem szárítja szélförgeteg marad bizton bármikor

29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható - ne bánd jó Jas testek vesztét ne légy mást se áltató

30. sose bánkódj még akkor sem ha azt véled lél haló - születő majd ismét múló ne bánd azt mi forgandó

31. mert mi meghal bizton új lesz miként új is mulandó - lásd ezt tisztán föl a fejjel jó barátom rétlakó

32. előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő

33. van ki csodálja a létét van ki megtagadja őt - van ki látja hallott róla más csak csendben merengő

34. ki a testeket mozgatja nem árt annak semmi sem - ne szánd ne bánd szenvedésit test jut csak a vesztibe

35. harcosoknak csata úgy jó ahogy vívják sors szerint - megváltás az mindahánynak nekik jobb nem létezik

36. tudod te is ha becsülnek nincsen akkor nagyobb gyász - mintha veszted tekintélyed népmegvetés meggyaláz

37. szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés - elkerülhetetlen végzet elhullt sok agg s hős legény

38. nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton menti meg - de a törzsnek többé fője gyalázatban nem lehet

39. tudták ők ezt hát megvívták végső csatájukat ott - így az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog

40. ott lobog a dicső példa hiába az árvaság - bármíly nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng

41. nekik akik csatát vívtak mindent kellett adni fel - egynek kellett lenni fényben testük vészben hagyva el

42. önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását - aki így él bűn nem éri túllépi a léthatárt

43. ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi - megszabadul félelemtől íly lét bűntől mentesít

44. ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegít - bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindít

45. tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész - nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz

46. ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele - egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem

47. nem szédíti mézes szóval misztikus édelgetés - nem gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény

48. kevéslátó abban bízik ha szót követ üdvözül - dicső család sarjaként majd csodás életbe kerül

49. de ki ilyen vágyat ringat annak szeme fényt nem lát - lefoglalja minden percét jólét dicsfény léhaság

50. kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd - ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e hely

51. réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek - tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely

52. a mágikus tanítások bölcset nem szédítenek - hogyha tudod kár a mély kút réti láp bő vizében

53. ne légy tétlen ne is higgyed eredményvágy megsegít - ne káprázzon szemed fénye tedd mit kell és bízva bíz

54. tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót - ha így teszel nem ér hiba hozzám jutsz el utadon

55. csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél - lépj az útra minek vége mindent világító fény

56. összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el - elvárásnélküli legyél ez a lét művészete

57. el nem múló örök helyre vezet útja azoknak - kiket kéjvágy vagyon hírnév hatalomvágy nem mozgat

58. nem zavar már meg mit hallasz vagy az amit hallottál - hogyha így állsz mindenekhez mi körülvesz amit látsz

59. ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll - bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz

60. Jas kérdezi Balarámot miről ismerszik a bölcs - hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást megértő

61. ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát - s önmagában biztont talált veszti elme játékát

62. bölcs az akit nem tántorít testi kín vagy főfájás - bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás

63. ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem - vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg

64. teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott - nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz

65. ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét - miként teknős páncélzatban hiszi magát megvédvén

66. de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett - egész addig míg Legfelsőbb tisztult szívét nem érte

67. még az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja - érzékeket megmozgató erőimnek rohamja

68. aki szívét reám tárja külön lát ált és valót - sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló

69. ha az ember érzékeit szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli

70. ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat - indulatból elmezavar tiszta látás elmarad

71. de a fegyelmezett elme vágykeltések között is - mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz

72. szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő - megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő

73. szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs - béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit

74. hogyha érzékek közül csak egy is lész zabolátlan - elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka

75. lásd be tehát Jas barátom csak az egyensúlyozott - ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog

76. tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát - de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát

77. élvezetek hajszolói békét sosem érnek el - míg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében

78. bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe - mégis nyugodt a víztömeg mint bölcseknek elméje

79. békét talál az a férfi aki hamis éntől ment - elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv

80. megtéveszthetetlen az Jas aki ide eljutott - nem kell többet megszülessen megtisztult ő mondhatom

81. Balarám mond mért kellett harc érdeklődőn kérdi Jas - mikor mondtad hogy értelem cselekvésnél többet ad

82. mit elmondtál összezavart tenni kell vagy érteni - világítsd meg miért kellett vitézinknek elesni

83. mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás művelés - gondolkodó tudás útján más önzetlen jön felém

84. cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv - nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se jó

85. földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet - jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben

86. aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére - képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése

87. az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz - s közben teszi ami dolga eredménytől független

88. ezért kellett véreidnek küzdelemben veszni el - mert megtették amit kellett kötelességszerűen

89. megtették hisz mind jól tudta küldetés nekik a harc - tétlenségben még tested sem tarthatod fönn kedves Jas

90. tudod mikor a Teremtő embereket teremté - áldozást is küldött vélük mit végezve vágyuk kész

91. adatott a lehetőség s kívánságuk szerint lész - ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él

92. midőn felsőbb irányítók kegyeit elnyerének - elégedettség lesz úrrá földön és az egekben

93. elégedett felsőbbségek mindent mi kell megadnak - de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak

94. áldozatok maradékát akik eszik jók azok - kiknek élvezet csak étkük nem emberek állatok

95. élelemből élőlények esőből az élelem - áldozás termi az esőt az áldásért tenni kell

96. Teremtő a tettek oka Legfelsőbb OM mitől jő - ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő

97. hiába annak az élte ki csak élvezetnek él - látni kell ez örök forgást s ember névre méltó lész

98. aki látja igaz létét önmagában boldog ő - nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő

99. történés hogy legyen vagy se bármi lesz is egyre megy - teljes éltet így tud élni szándékai nincsenek

100. véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás nem ér - Legfelsőbbhöz jut az íly lél ez utolsó lét mit él

101. kötelességét tegye meg mindenki ha jót akar - szentéletű királyok is így végezték dolgukat

102. közemberek önkárukra akármit megtehetnek - de a kiválóak tette örök példa nemzetnek

103. nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek - lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem lehet

104. rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék - ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék

105. hogyha én nem cselekednék omlanának világok - véridegen keveredés rombolná a családot

106. tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt - bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar

107. aki tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót - önzetlenül mutassa ő szorgalmát s ne mélázzon

108. megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók - természeti erők azok mik lényeket sarkallók

109. jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők a mozgatók - tudja hogy nem lény cselekszik természet mi lázító

110. teljes való ismerője nemtudókat nem zavar - eredményre vágyók körét tétlenséggel nem lohaszt

111. vesd el minden kételyedet reám gondolj kedves Jas - cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van

112. vedd e bizalmas tanítást élj mint szól a jótanács - ha követed nem fog hatni tettet érő visszhatás

113. értsd meg mind vesztébe rohan ki e tudásra legyint - oktalanul teng csak élte kárhozott ő és irigy

114. mit ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg - bölcs is teszi azt mit diktál ha még oly gyarló szíve

115. aki tett gyümölcsét várja viszolyog vagy vágyódik - ne engedj a késztetésnek bízzál legyen bárhogy is

116. önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed - jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen

117. Jas kérdezi Balarámot mond tanítóm mért van az - hogy ki jó is egyre másra vétkezik bár nem akar

118. önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat - mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa

119. miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát - tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol vágy

120. olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod - még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol

121. lélt borító anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló

122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod

123. csapongó érzékek felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet

124. ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg

125. mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja ki Iksvakut tanít meg

126. szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt lánc s máig nem jutott tovább

127. ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked - átadom mert barátom vagy s tiszta szívvel kérdezed

128. miként lehet jó Balarám hogy Napistent oktatád - hisz Te csak később születtél mégis adtál tudományt

129. végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked - én az összesre emlékszem míg te jó Jas egyre sem

130. bár én örök s születetlen vagyok mégis megteszem - jelenek ez álvilágban kápráztató testbe meg

131. ember testben megjelenek mikor elvész igazság - kötelesség hol hanyatlik adom ember támaszát

132. nemeseknek oltalmára galádoknak vesztire - igazságként alászállok lásd időnként testileg

133. aki érti jelenésem s tetteimnek indokát - annak nincs több születése neki nincs már árnyvilág

134. sokan jutottak már hozzám kik elhagytak félelmet - ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el

135. minden ember énfelém jő ez bíz vitathatatlan - de én akként megyek elé amennyire lemond az

136. földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik - ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik

137. gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték - élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén

138. gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó - nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó

139. teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen - kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett

140. tett az engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem - ki így ismer nem téved meg látja teljes lényegem

141. egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság - erő hírnév szépség tudás lemondás és gazdagság

142. kövesd ősök jó példáját kik önzetlen megélték - mi sorsuk volt mi útjuk volt s szent honomat elérték

143. nagy bölcsek is megkérdezik mi a tett s mi tétlenség - elmondom most neked jó Jas hogy teljesen megértsél

144. igen nehéz felfogni azt mi tett bűntett s tétlenség - addig kell ezt megtanulni míg félre nem ismernéd

145. nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték - cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést

146. bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt - bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bíz elhagy

147. menedéket nem keres ő elégedett mindennel - bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem

148. ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él - semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél

149. ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő - jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő

150. bármit tegyen áldozat az szín önzetlen cselekvés - szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség

151. véglegesen felszabadul ki tudatos MINDEN-ről - hisz a MINDEN-ben semmi sem független a MINDEN-től

152. van ki mutat áldozatot felsőbb irányítóknak - más pedig a MINDEN-hez szór tűzi áldozatokat

153. van ki áldozati tűzben föláldozza hallását - más pedig a némaságot fogadja mint ajánlás

154. van ki összes érzékeit fegyelmezve áldozik - más pedig léggyakorlattól szabadulást álmodik

155. van ki vagyont más önszigort van ki testgyakorlatot - más pedig a szentírások szavain át áldozott

156. van ki légzésén át ügyel életerő áramon - jobb orrt befog balon beszív majd balt zár s fúj a jobbon

157. végül mindkét orrlyuk zárva lég be ki se áramol - más áldoz az étkezésén mit szigorún áthangol

158. mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut - tudják ők ki nem áldozik itt sem boldog nem hogy túl

159. a védikus szentírások dicsérik az áldozást - de azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány

160. minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás - mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás

161. íly tudásra alázattal az tehet szert ki kérdez - s tiszta bölcsnek szolgálata mivel célba elérhet

162. teljességet megismerve már soha nem tévedsz meg - belátod mind az Én részem s mindez ott a MINDEN-ben

163. legyél bár a legbűnösebb íly megértés átsegít - szenvedések óceánján belátásod általvisz

164. úgy perzseli ez ismeret összes tett visszhatását - tudjad jó Jas miként tűzben égnek a fák hamvakká

165. nincs tisztítóbb erő annál mint a teljes igazság - aki önzetlen kutatja önmagában rátalál

166. önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség - azt elérve tudd rátalál tökéletes békesség

167. azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli - ebben s jövend életében boldogság azt kerüli

168. ki visszhatás nélkül munkál bölcsességgel űz kétely t - bensőjével tisztában van az nem rabja tettének

169. vesd el minden csüggedésed oszlasd kétségeid el - szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj

170. jó Balarám összezavarsz előbb mondád árt a tett - aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen

171. Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy - mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út

172. tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem kíván - lemondóan tesz ő mindig eredményre már nem vágy

173. van ki mást lát elemzésben s mást tettben mi önzetlen - pedig egyik hű vándora két eredményt érhet el

174. ki a tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül - ki e kettőt egynek látja bölcs az meg már nem szédül

175. önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet - vágy nélküli hű követő Legfelsőbbhöz ér bíz el

176. önfegyelem érzéken győz érzék ura lemondott - megkülönböztetés nélkül él tegyen ő akárhogy

177. tisztán lát az ilyen személy érzékek mik mozgatnak - lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall

178. hiába az érintés is szag íz látvány egyre megy - alvás mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved

179. aki vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben - úgy nem tapad visszhatás rá mint víz lótusz levélre

180. bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz - érzékekkel értelemmel elmével és testével

181. belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg - ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem

182. meg nem kötött derűsen él kilenc kapus testében - nem gondol ő már a tettre s arra senkit nem késztet

183. lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél az ki bíztat hanem nemtudás mi mozgató

184. bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb - testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt

185. ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre - eloszlanak tévképzetek test lényege feléled

186. mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem - szilárd örök menedéket lel az ember Énbennem

187. aki így vált igaz bölccsé különlátás nélküli - egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi

188. kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát - önmagában teljes MINDEN örök szerves része már

189. jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy - hiszen tudja minden MINDEN nincs rajt kívül semmi sem

190. MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt - az kit semmi nem érint meg éli boldog álmait

191. mindig változó világban minden mindig változik - bölcset véges élvezetek képzete sem mámorít

192. igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt - aki értelmével veszti dühét és a vágyait

193. érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről - hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből

194. eredeti otthonába bizton jut el mondhatom - aki egy már mindenkivel s kettősséget felhagyott

195. nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos - aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon

196. gondolaton uralkodni kizárással is lehet - légszabályzás koncentrálás törekvőnek segíthet

197. uralója érzékeknek értelemnek elmének - vágy s félelmet félretevő szabadulást elérhet

198. értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok gyűjtője - világ Ura s fő barátja ki érti ezt békét lel

199. kötelességeit végző eredményvágyelhagyó - ő az igaz hívem Nekem nem a tettről lemondó

200. tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment - elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet

201. összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik - ám ki fejlett lelki útján az tenni sem igyekszik

202. aki útja csúcsára ért az kívánságnélküli - tesz de annak eredménye nem vonzza s nem érdekli

203. tudás révén elme segít tudatlanság visszahúz - tudd hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős út

204. ki elméjén uralkodik annak barát elméje - ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége

205. hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegít - hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevít

206. tudást bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző - neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő

207. részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz - ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér

208. önfeladó hittel élő érintetlen magányban - birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat

209. csendes elme úgy érhető ha törekvő elvonul - őzbőr trónra posztó kerül s réti sás van legalul

210. összerendezett elmével elhagy gondot érzetet - emelt fővel bizton ülve gyakorol révületet

211. figyelmezzen úgy szemével mint ki nem lát semmit sem - orrhegyére összevontan ne csapongjon tekintet

212. fegyelmezett elméjével gondolata MINDEN-ben - félelemnélküli szívvel tisztán nyugszik Énbennem

213. felszabadul aki így tesz ha már mindent enged el - megtisztultan lélt nem fedi öngondolat leple sem

214. se koplalás vagy virrasztás kevés se sok semmiből - túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől

215. aki ismer középutat nem fárad meg sohasem - eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket

216. szabályozott életvitel szabályozza elmét is - nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri

217. mint a széltől védett lángnak íly elmének nyugta van - ha törekvő rendületlen semmi nincs mi útban van

218. mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él

219. ízt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt - átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit

220. rendíthetetlen hívemnek nincs már semmi akadály - jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát

221. akár testi kínok sújtják akár bármi érheti - elméjében megtisztulva semmi el nem téríti

222. ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell - őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje

223. MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is - Rám gondolva megnyugodva hagyja önös vágyait

224. nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog - ezért hűtsed örökké le irányt csak úgy tarthatod

225. aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel - bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg

226. ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél - hiba nélkül örök rendben éli jámbor életét

227. mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben - mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre

228. aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben - azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem

229. tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon

230. kedves Jas én jó barátom tökéletes az lehet - aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy

231. Legfelsőbb Úr hallgatlak én szól a jámbor rétlakó - mégis kétség gyötör abban biztos pont hogy fogható

232. mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló - nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló

233. Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat - szorgos hívem mégis elér ha érintetlen marad

234. ki elméjét nem uralja annak kín a törekvés - fegyelmezett jó úton jár ez a legfőbb vélemény

235. Jas kérdezi mondjad Uram mit ér ki jó útra lép - majd világi akarások mégis győznek elméjén

236. sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen él - szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként

237. világosíts meg Balarám kétségemet oszlasd el - Rajtad kívül igaz tudást adni senki nem képes

238. ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite sziklakő - hogyha vét is törekvése soha nem lesz veszendő

239. ki már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg - felsőbb létben tölt egy időt majd itt nemesb létbe kezd

240. az is lehet hogy itt marad dicső család sarjaként - tudd bár léte evilági mégis ritka íly esély

241. e szerencsés hű törekvő újra tudásra ébred - s megint próbál megtisztulni lelki erény nem vész el

242. ellenállhatatlan halad nem függ ő már semmitől - hiszen amit egykor megélt az az újabb segítő

243. íly törekvő újra szorgos fegyelmezett és hívem - érintetlen éli éltét s Legfelsőbbhöz ér biz el

244. a törekvők legdicsőbbje aszkétán is túltesz ő - több mint tudók legtudóbbja s eredményért esendők

245. halljad az én véleményem ilyen ember ritka kincs - közülük is a legméltóbb ki örökkön Bennem hisz

246. figyelj Jas most elbeszélem miként ismersz Engem meg - törekvéssel lemondással Rám szegezett elméddel

247. teljességgel eléd tárom legfőbb tudás legjavát - mit ha felfogsz és követed nem marad már semmi más

248. ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti

249. megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én

250. ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél

251. tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd

252. minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon

253. víznek íze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas - éppenígy a teremtő OM férfierő s térben hang

254. föld illata tűznek heve minden lényeg lényege - lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme

255. vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató - tudókban azok értelme hősben erőt hordozó

256. szenvedély és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje - tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet

257. Tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő - Engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb

258. ezen változó világban három jelleg vezérlő - mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt

259. szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők - hű követők mégis tudják káprázat kerülhető

260. sokan nem keresnek Engem sokan le is tagadnak - tudatlanok ateisták balgák vagy alantasak

261. embereknek négy csoportja kik Hozzám törekszenek - akik bölcsek kik kutatnak önkeresők s szenvednek

262. köztük legjobbak a bölcsek akik tudnak MINDEN-ről - szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt

263. mind a négyen oly kedvesek mégis a bölcs legkivált - hisz ő az én utam járja nem mozgatja egyéb vágy

264. sok sok születést követőn tudja én vagyok MINDEN - de öreg Jas nagyon ritka ki e szintet elérte

265. kiket anyagi vágy hevít kik imádnak félistent - természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek

266. mivel minden Bennem nyugszik sok félisten éppen úgy - hódolójuk akként legyen hitében megszilárdult

267. megsegítem törekvésük kívánságuk teljesül - de az ilyen adomány is Éntőlem jő egyedül

268. félistenek imádói múló sikerhez jutnak - míg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma

269. csekély értelemmel bírók nem ismerik kilétem - nem tudják hogy vagyok MINDEN Földön és az egekben

270. ostobák még azt sem tudják megszületetlen vagyok - örök létű sosem múló Tőlem függ az alakom

271. múltnak mának és jövőnek csak Én vagyok tudója - jól ismerek Én mindenkit mégsem látják valómat

272. tudod Jas hogy lél testet ölt kettőséggel fedem be - irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére

273. de ki egységre jut belül jámboran él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon

274. azon alázatos ember aki öröklétre tör - teljes tudás birtokában önzetlenül Hozzám jön

275. ő az ki már tudja valóm s meglát engem végpercben - mint létezés és áldozat mozgáselvek mestere

276. Balarám mond mi a MINDEN mi a tett s mi a lényeg - mi e mindenség mond kérlek s kik a félig Istenek

277. mi a testi áldozat mond s ki az ki az élvező - s hogyan láthat végső percben aki önfegyelmező

278. aki örök Ő a MINDEN szól Avatár Balarám - lél a lényeg szintúgy örök a tett meg eredményvágy

279. mindenség e mulandóság kozmikus természetem - félistenek irányítók fő élvező Én leszek

280. bárki aki képes arra hogy végpercén Rám gondol - annak helye bizton Nálam nem kell kezdjen új sorsot

281. testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében - Őhozzá jut abban újul az vezérlő eszménye

282. ezért mondom Reám gondolj kötelesség tevőként - bármit tegyél Nekem áldozd önzetlen légy örökké

283. csak így lehetsz sorskovácsod ha rendíthetetlen vagy - kitartóan szabályozott életvitel felém hajt

284. gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN aki azisnemis lény - mindentudó ősi lelki Nap formájú mindenség

285. ember aki végső percben mindenét Rám hangolja - nem kerülhet másik helyre mint örök hajlékomra

286. a védikus tudás útján OM-ot zengő törekvő - lemondásban tör Énfelém elmondom most miként jő

287. szívbéli vágya Rólam szól elméje nincs szerte szét - elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén

288. teremtő OM amit vibrál egyhegyűség Rám mutat - így távozó testelhagyó nem véti el az utat

289. aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re - harmóniában élhet itt nem téríti semmi el

290. azok a nagy lelkek akik Hozzám értek töretlen - többé sosem jutnak ide amit kellett leéltek

291. ember léttér Teremtőtől e világig kereng itt - de ha elér árnyvilágot végleg elkerülheti

292. Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos - nappala is éppen annyi s százévesen már halott

293. életének első napján léltömegek jönnek le - alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele

294. körforgás ez napról napra testöltés és elhagyás - nappalon az anyagi lét nemlétezés éjszakán

295. tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás - az a világ akkor is van mikor itt kor éjre vált

296. megnyilvánulatlan e tér öröklétű éppenúgy - aki oda eljut egyszer annak már nincs visszaút

297. bár MINDEN-ként nem itt lakom mégis mindent áthatok - csak szerető önfeladás minek díja otthonom

298. elmondom most Jas barátom mik a szerencsés napok - amikor a törekvőknek kijutása biztató

299. kedvező a testelhagyás tűzhatások idején - Napnál és a fénylő Holdnál északi Nap félévén

300. kedvezőtlen viszont füstnél éjen s fogyó Hold alatt - déli Napnak félévében távozó fönt nem marad

301. öröktől csak kettő az út világos és a sötét - világosban szabad az út fénytelen meg rögkötés

302. öreg Jas én jó barátom ki tud mind a kettőről - nem esik az már zavarba mikor ideje el jő

303. MINDEN-tudat ismerője védákon már túlhaladt - üdvös bár a követésük hívem mégsem úgy halad

304. most pedig a legtitkosabb bölcseletet osztom meg - Veled mivel hív barát vagy meglásd gondot oszlat el

305. oly világos miként a Nap tiszta felséges tudás - egyszerűen követhető észfölötti majd meglásd

306. ki kétkedve fogadja el annak sorsán nem segít - nem jut Hozzám újra kezdi míg nem éri tiszta hit

307. mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent - át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem

308. vagyok s nem is azisnemis lásd be imígy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom

309. miként a szél leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők

310. mikor világ nem nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték

311. világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért

312. MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem - cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges

313. nemszándékolt akaratom természeti törvényként - állót s mozgót megteremti okozat e mindenség

314. mikor testben alászállok ostobák csak nevetnek - MINDEN-ségem föl nem fogják nem ismernek meg Engem

315. kikben nemjó a vezérlő áltudást követnek ők - mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők

316. tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem - örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem

317. életük már harmonikus folyton Rólam zengenek - kötelességteljesítőn élnek önfegyelmesen

318. mások tudással áldoznak azt művelik élethosszt - tudják Ők hogy csak EGY vagyok mégis Enyém minden poszt

319. áldozat és áldozás is ajándék mi ősöké - vagyok éppúgy mint a szent szó fű és vaj meg tűz mi ég

320. univerzum apja s anyja Ősatya is én vagyok - teremtő OM minden tudás s Nálam összes hatalom

321. célja vagyok mindeneknek fenntartó s fő ellenőr - tanú mentsvár oltalmazó mag és mindezt szerető

322. Tőlem jő a hő s az eső éppen úgy a szárazság - halhatatlanság és halál lét és nemlét Rajtam áll

323. akik Védák követői s bájitaltól révülnek - jutnak mennyi létezésbe felsőbb térben örülnek

324. de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak - hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak

325. lásd hogy Véda követői lent és fönt majd lent újra - de már teljeset él aki Engem lát itt csak Úrnak

326. tudd meg jó Jas vannak sokan kik imádnak Félistent - hódolatuk nem mást illet Urukon át is Engem

327. azok akik ezt nem tudják föntre jutva lebuknak - tudatlanok s nem ismernek Legfelsőbbik Uruknak

328. félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz megy - szellemkövetőknek szellem s Én a MINDEN-t hívőknek

329. legparányibb hódolatot szeretettel fogadok - levél virág gyümölcs vagy víz tiszta szívvel ha adod

330. ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol - add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod

331. nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván - elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt

332. Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok - mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom

333. tudjad Jas ki Engem imád lehet akár bűnös is - ne ítéld el meg ne vessed hű vonzalma működik

334. aki így tesz hamarosan tisztuló elmével él - belső békét ím elérve hívem soha el nem vész

335. Nálam oltalmat kereső legyen bár nyerészkedő - jó úton jár mindamennyi élvezkedő netán nő

336. gondolkodók uralkodók hát még hívek igazak - akik már ez árnyvilágban járják nemes utam

337. ezért mindig gondolj Reám elméd szegezd MINDEN-re - akkor nem tévedsz meg soha hajlékomat eléred

338. halljad Jas az abszolútot legfelsőbbik igazat - adom hogy javadra váljon bizton járhasd utadat

339. eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt - nem tudják hogy mindamennyi Énbelőlem érkezik

340. vagyok aki születetlen s az ki erről tudatos - az már soha nem téved meg nem jár bűnös utakon

341. Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem - igazmondás megbocsátás és végtelen türelem

342. éppen így jő a nemártás önfegyelem lét s halál - bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság

343. forrása az adománynak jónak s becstelenségnek - egyenlőség jóban rosszban eredete hírnévnek

344. Belőlem van göncölszekér hét sugárzó csillagja - azoknak meg korszakoknak s ma élőknek ősatyja

345. mindaz aki fölismeri sokszázarcú lényemet - bizton hű törekvő lesz az megértve a lényeget

346. Én vagyok az okok oka eredete mindennek - az a bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem

347. tiszta szívű törekvőknek Rajtam kívül téma nincs - megbékélten boldogságban nem kell nekik egyéb kincs

348. akik rendületlen hittel szeretettel követnek - azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet

349. mivel velük együtt érzek szívük leszen lakásom - ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon

350. a Legfelsőbb Te vagy tudom vagy Abszolút Igazság - ezt hirdeti minden nagy bölcs s Te is mondod Balarám

351. hiszek Neked szól öreg Jas akkor is ha mást hallok - Magad szóltál nem ismernek istenek se démonok

352. Te vagy csak ki MINDEN-t felfog MINDEN-t csak Te ismered - MINDEN Ura kútforrása Rajtad kívül nem lehet

353. világítsd meg hat fenséged mi világot hatja át - erő szépség tudás hírnév lemondás és gazdagság

354. mond Balarám hű törekvő miként forduljon Feléd - milyen létre létformára emelje tekintetét

355. kérlek avass bizalmadba segítsél megértenem - mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem

356. rendben feltárom valómat persze csak míg feléred - felfoghatatlan MINDEN-hez emberi lét kevés lesz

357. tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege - kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem

358. bolygó Istenségek közül Én vagyok a Legfelső - nappal a Nap éjjen a Hold s vagyok Legtermészetfő

359. Védák között hang dallama Indra Király Istenség - érzékek között az elme s érzés mindenben mi él

360. Viharisten Síva vagyok manó mági Kincsőrző - tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör

361. félistenek Legfőbb Papja Hadúr a vitézek közt - vízgyűjtőknek óceánja s minden ami vízhez köt

362. Bölcsek Bölcse is Én vagyok szóban OM mi teremtő - imákban a csendben hangzó Himálaja hegyek közt

363. fák közül a Legszentebbik Istenbölcsek Legjobbja - Legszebb Hangzó éneklők közt Tudók Legfőbb Tudója

364. lovak közt a Mének Ménje Elefántok Királya - emberek közt Uralkodó oly ki szent és hibátlan

365. fegyverekből Isten Nyila mindent adó Tehénfő - kígyóhadból Kígyókirály szerelemben Ősnemző

366. minden vízben élő Feje Ősatyák Legnagyobbja - vétkezők Legfőbb Bírája s büntetés kiadója

367. Óriások Óriása pusztítók közt az idő - vadállatok oroszlánja madárból Istenvivő

368. elemekből tisztító szél harcosok közül Ráma - folyók ura Szent Krokodil Gangá folyók anyája

369. minden létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó - lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó

370. A betű a betűk közül összetétben kettősség - örök Idő is Én vagyok s mindenfelé figyelés

371. pusztító halál is vagyok s jövőhöz a kútforrás - nőerény szó szépség hírnév hűség nőész kitartás

372. Én vagyok az ékesszavú legszebbhangzó Véda dal - hónapból a terméshozó évszakból az új tavasz

373. csalásból szerencsejáték igazaknak igazság - erő vagyok erősökben bátrakban a bátorság

374. Vrisnik között Vaszudéva Pándavák közt Ardzsuna - remeték közt Vjásza vagyok költők között Usana

375. titokban hallgatás vagyok bölcsekben a bölcsesség - győzni vágyók cselvetése ítéletben büntetés

376. létezés teremtő magja vagyok lényeg lényege - Nálam nélkül Rajtam kívül álló s mozgó nem lehet

377. fenségemnek nincs határa önmagában végtelen - ezért párat felsoroltam hogy segítsem értened

378. bármit látsz is csekély fénye mindannak mi Én vagyok - szépség jóság erő dicsfény tudás netán hatalom

379. mond csak jó Jas mivégre kell neked mindez ismeret - hisz csak parányom mi fenntart mindent ami itt terem

380. most hogy ha csak részeket is Magadról elsoroltál  - kétséget mi gúzsban tartott egyszerre eloszlatád

381. köszönöm neked Balarám mindazt ami elhangzott - teremtésről létezésről elmúlásról s Magadról

382. ha úgy látod Kedves Uram képességgel elbírom - tedd meg azt hogy megmutatod legfelsőbbik alakod

383. ha akarod megláthatod ezer istenformámat - nem kapta ezt meg még senki hiányzott az alázat

384. ím hát lásd a mindenséget mint örvénylik Énbennem - megadom a látást hozzá legyen szemed minderre

385. mintha milljom Nap ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott - sokezer száj kar ék illat mégis egyet formázott

386. térdre rogyott Jas csak ámul MINDEN-t lát és egészben - átfogja a végtelent is valóság ez nem képzet

387. látom Te vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság - Benned felső alsó világ s minden ami köztük áll

388. félelmetes nagyságodtól földre terül mindenki - Téged csodál minden lét s lény amennyi csak létezik

389. imádnak a Felsőbbségek mind Tebeléd hatolnak - mind lesújtva hatalmadtól kulcsolt kézzel dalolnak

390. rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit - Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik

391. tüzet fogott köröst minden világok elhamvadnak - nem tudom már ki áll szemközt erő testem elhagyta

392. elfogyott a vezérfonál mi MINDEN-hez vezetett - segíts rajtam el ne vesszek legbensődet had értsem

393. világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd

394. vagyok a végtelen idő mozgató és pusztító - mind elbuknak kik gonoszok s égi létre buzdítók

395. Jasnak minden tagja reszket zavart hangon kérdezi - mért nem hódol ím előtted mind aki csak vétkezik

396. hiszen Te vagy csak a MINDEN Rajtad kívül nincsen lét - nincsen kezdet sehol semmi Nálad nélkül nincsen vég

397. látom teljes pompázatod kegyedet és erődet - mint elnyeled úgyan terem újabb világ Belőled

398. kérlek ím most szánj meg engem hogyha nemtiszteltelek - fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret

399. most már tudom Nálad nagyobb senki nincs ki vezérlő - vagy a Mester Legfőbb Atya s minden mi követendő

400. szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál - kérlek ezért vedd fel inkább négykarú emberformád

401. látom elméd nyugtalan lett így szólt Jashoz Balarám - lásd hát másik jelenésem fénylő négykarú formám

402. ím ékeim fegyverzetem csakrám és a buzogány - hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág míly pompás

403. ezt sem látta senki még így hiába sok szertartás - Véda hangtól lemondástól nemteremhet íly látás

404. univerzális formámig ember bíz fel nem érhet - de négykarú alakom is csak híveim reménye

405. reménye hogy tán meglátja engedve emberképet - lényeglátón meghódolva kitartó törekvéssel

406. Jasra végre béke hullott mint Balarám újra vált - visszatért kétkarú teste érthető embert formál

407. kedves Jas én hű barátom amit látsz azt más nem ér - nem hoz ide Véda útja áldozás sem vezeklés

408. nem segít a misztérium mágia sem megoldás - egyedül a kötelesség és a szív odaadás

409. csak az aki az Én hívem s elvárásnélkül adó - csak az látja formáimat ki szeretetben lakó

410. mond Balarám ki kedvesebb lakod ki éri előbb - személytelen fényre vágyó vagy személyest kereső

411. az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön - szeretettel él MINDEN-ben az a legjobb törekvő

412. de majd egyszer az is megért ki csak sugaramnak él - egyensúlyra törekedve személytelen útra lép

413. az ilyen ha érzékinn győz egyforma már mindenben - önzetlen szolgál mindenkit ő is elérhet Engem

414. tudd hogy kik ez úton járnak küzdelmes az életük - csak sokára látják majd be Én is ott vagyok bennük

415. de akik Rám hagyatkozva mindig Reám gondolnak - nem szenvednek lemondástól viselőjük sorsuknak

416. az íly alázatos szolgám nem hányódik már soká - megsegítem kerülhesse élet s halál körforgást

417. kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen - ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem

418. hogyha elméd fékezetlen s nem hagy Rajtam csüggeni - éljél szabályozott létet csak jótól fogsz függeni

419. ha nem bírod a fegyelmet ajánld minden tettedet - áldozd Nekem s Én segítlek hogy lehessél független

420. ha ez se megy akkor mondj le tetteid jutalmáról - légy önzetlen nem számító engedj tested vágyából

421. tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás - vagy törekvés vagy engedés békét hozó lemondás

422. kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen - megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen

423. egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó - Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm

424. még jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát - öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát

425. az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan - lemond kezdeményezésről szeretően elfogad

426. ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen - nem csügg semmi eredményen bíz Én azt is kedvelem

427. kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat - jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása

428. hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen - magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem

429. legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek - bírja Bizalmas Tanítást rendületlen hisz Bennem

430. mond el Uram mi az anyag s mi az örök csatatér - mi a tudás s ki ismeri írd le ezek lényegét

431. tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi küzdőtér - aki mindezt felismeri annál van a bölcsesség

432. mindezeknek ismerője egyedül csak Én vagyok - ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok

433. halld röviden mi e minden hogy születik s miből áll - hogy változik mint alakul nemlét létbe miként vált

434. a védikus szentírások mindezt sokszor leírják - föld víz lég hő tér ész értés és a hamis éntudás

435. érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy - összest együtt megtréfálja jó szeszély és nemjó had

436. van még érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat - vágy düh öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van

437. elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség - alázat és a nem ártás híján levő büszkeség

438. önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület - őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem

439. változások belátása érintetlen derűs kedv - áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez

440. ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent - házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve

441. az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása - nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása

442. de halld most azt mi az mit érts mi az mit kutatnod kell - születetlen Mindáthatót MINDEN-t mint a lényeget

443. Benne mind mi által ható ok s okozat nélküli - ezer kar láb fej és szem száj összes hangot füleli

444. minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli - fenntartó ám kívül álló Őt semmi nem érinti

445. távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló - tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-tudat mi látó

446. mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő mint MINDEN - teremt fenntart pusztít egyben bár Ő teljes elhiggyed

447. önfényű Ő sötétségment megnemnyilvánult erő - tudás maga s mit kell tudni minden szívben meglevő

448. kedves Jas ím bemutattam csatateret és tudást - azon hívem ki ismeri legyőz minden akadályt

449. tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó szeszély nemjó s változás anyagban a hevület

450. lélvágy ok a kéjre kínra de nem lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő

451. forma kötőerők révén kényszeríti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az érdeme rendel

452. anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn - Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő

453. anyag természetét értő kötéseket ismerő - s ki áthatót bölcsen belát annak nincs itt teendő

454. van ki meditációval másik mód a bölcselet - megint másnak önzetlenség ami Hozzám elvezet

455. akadnak kik semmit tudnak Énrólam csak hallanak - így érintem meg szívüket s imádattól haladnak

456. tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó - lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó

457. aki mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt - nem a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs

458. mert ha látja Mindáthatót EGY-ként tudva Ő MINDEN - akkor sosem téved már meg rálép helyes ösvényre

459. aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az - az lát tisztán az érti már lél a bajban ártatlan

460. ki a sokságot átlátja mindnek érti lényegét - tudja az hogy áthatásom adja világ egységét

461. teljes vagyok önmagamban épp így teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés

462. bár az anyag térben lakik mégsem érinti meg azt - lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad

463. naprendszert Nap beragyogja éppígy tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos csatatért

464. ki meglátja különbséget lényeg és a test között - közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött

465. kedves Jas én jó barátom halld újra tanításom - ha megérted bölcsen élhetsz ezen s túlnan világon

466. e tan biztos menedék lesz lényeg lényed föléled - nem jössz újabb teremtéskor s nemlétet is föléred

467. személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja

468. jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok így képezi lélnek földi láncait

469. jó az üdvös szabadító visszhatástól mentesít - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevít

470. szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányít

471. nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bírja álomban él ő a lélhez mostoha

472. jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz

473. tudd e három kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást

474. mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre - lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek

475. ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt - lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő

476. nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét - káprázat győz és sötétség még a jónak is testén

477. testelhagyás pillanatán mikor jó uralkodik - akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik

478. szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő emberként - nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén

479. jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy - nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság

480. bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság - nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás

481. emelkednek kiket jó köt szeszélyesek maradnak - akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak

482. ki kötések fölé kerül látja mind csak késztető - megérti már a lényeget alázatos hívem ő

483. érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul - földi kíntól késztetéstől igaz boldogságra jut

484. mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut - hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud

485. tudod Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól - jó szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó

486. érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van - derűsen él kötések közt tudja mindez anyag csak

487. egy bánatban és örömben föld kő arany egyre megy - nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett

488. neki egy barát és ellen nem törekszik semmire - róla mondják túljutott már mind a három kötésen

489. ilyen hívem nem követ mást csak mi kötelessége - szeretetben fordul Hozzám Aki vagyok a MINDEN

490. Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és létet - Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend

491. tudd Jas létezésnek fája fennen visel gyökeret - ágai meg itt alulnan ének minden levele

492. fel s le növő ágait a három kötés táplálja - rügyei az érzéktárgyak kötődés az indája

493. anyagképű fordított fát földi ész meg nem érti - érintetlenség fejszéje csak az ami ledönti

494. ezután keresd az ösvényt mi már nem fordul vissza - fogom kezed s úgy vezetlek forráshoz mi szín tiszta

495. mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez - rossz társulás szintúgy múlté itt a végcél Énbennem

496. örök szférám ragyogása nem Nap Hold vagy tűz fényű - ki oda ér meg nem téved bensőm szolgál fészkéül

497. e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába

498. testelhagyást követően mind burkol új alakot - visszhatásként továbbviszi mint szél virág illatot

499. új test hall s lát ízlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten érzéktárgyak béklyójába sodródik

500. tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét - jó szeszély és nemjó fedi míg tudó érti a lélt

501. tudást bíró látást szerez olyt hogy meglássa a lélt - tudatlanok bármit tesznek sorsuk csak oktalan lét

502. Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása is - Tőlem ered ősforrástól míg e világ itt kering

503. létlényegként áthatok Én rendszert bolygót földeket - Holdtükörrel növényeket életnedvvel éltetek

504. Tőlem van erjedés hője ki s be járó életlég - tüze vagyok emésztésnek mi négyféle éteké

505. minden szívben benne vagyok tudás emlék feledés - upanisad szerkesztője ismerője és a cél

506. létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő

507. lél fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye - öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek

508. mivel Én vagyok a MINDEN mindent bíró foglalat - ezért magasztalás tudás Értem van és Általam

509. aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az már nem lesz esendő

510. tudd Jas ez volt legbensőbbik tanítások tudása - aki érti meg nem téved bölcsen esd Énutánam

511. elsorolom halld barátom milyen Isten embere - félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere

512. mindig adó áldozatos szent szavakat kutató - önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató

513. egyszerű és béketűrő szerény könyörületes - kedves szorgos irigység ment hibát soha nem keres

514. hallj az istentelenről is mi az mit kerülni kell - dölyf düh vadság képmutatás dőreség és fennhéj kedv

515. isteniek Hozzám visznek istentelen kárhozat - tudjad Jas hogy Te és néped Istentől kap jármokat

516. kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok - isteniről bőven szóltam halld most azt kik nem azok

517. démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem - tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen

518. aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik - csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik

519. ők is isten teremtményi romlást végzők hadai - lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadít

520. fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg - gőgöt dühöt hiúságot állatias életet

521. örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók - élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók

522. minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek - miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg

523. mindent kapok mit akarok mondják s holnap is így lesz - mind az enyém sőt még több is nap mint nap csak ezért tesz

524. egy ellenem lám legyőztem így jár majd a többi is - hatalmas és tökéletes szerencsés úr így hiszi

525. nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs ki fogható - majd áldozok ha kiéltem mind amire vágyódok

526. megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva - vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra

527. kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s hamisság - ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság

528. szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat - csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva

529. mivel ilyen természetük új létük sem lehet más - démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt

530. születésről születésre tévelyegnek egyre ők - létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről

531. pokol szféra három kapus mindhárom oda vezet - kéj harag és kapzsiságból jutni másra nem lehet

532. aki kerüli e hármast annak üdvös élete - amely úton így elindul találkozhat Énvelem

533. tökéletlen boldogtalan céltalanul bolyong csak - aki szeszélyt jobbnak véli mint a szentírásokat

534. vedd e Bizalmas Tanítást s kövesd kötelességed - tedd ezt s meglásd Jas barátom segítenek intelmek

535. mond Balarám mi van azzal ki ugyan hisz mégsem lát - szabályozást elkerüli jón szeszélyen nemjón áll

536. tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és nemjó - olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató

537. olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ - mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van legfelül

538. három féle felsőbbség van miként hit és ember is - jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi

539. van ki testét sanyargatja túl szabályzó elveken - kapzsi álnok vágyat szító szenvedélyben hentereg

540. démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt - ám azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a lényt

541. háromféle adomány van háromféle étel is - éppen úgy az áldozatok mint ki szabályt követi

542. jó az étek amikor friss ízes egészséghozó - boldogító tiszta lédús éltető s erőt adó

543. szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró - száraz csípős betegítő nyugtalanságot hozó

544. nemjó ami állott túlfőtt tisztátalan vagy büdös - ízetlen vagy mástól hagyott tudatlannak ha üdvös

545. áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt - követni az írásokat jutalmat se akarva

546. dicsfény hajtott eredményvágy szeszély fűtött áldozás - aki így tesz földhöz ragad nem érinti tisztulás

547. nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő - senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se zengő

548. halld Jas mi a fegyelmezés egyszerűség tisztaság - önmegtartás sosem ártás Felsők s mester imádás

549. beszédnek is van fegyelme igazmondás nem bántás - kedvesség és legfőbb téma e bizalmas tanítás

550. fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv - kitartás és önuralom békességbe merülve

551. ki e három fegyelmezést önzetlenül követő - viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő

552. önszigorát mutogató megbecsülést áhító - képmutató merő szeszély jóság ellen lázító

553. testét vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hívó - merő sötét és tudatlan ilyen személy bíz nemjó

554. hely idő s körülmény szerint jókor s jónak adomány - tudd a jóság éltetője szeretettelt ragyogás

555. de akinek adománya viszonosság alapú - vonakodó és számító szeszély tartja azt rabul

556. aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik - nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik

557. OM TAT SZAT szólt a Teremtő „igen ez jó” imígy van - jelölt papot s áldozatot Védákat így alkota

558. lelki ember OM-al kezdi áldozást és adományt - önfegyelmet hív tanítást ahogy a Védákban áll

559. TAT zeng egyre áldozáskor adás gyakorlás során - önszigorban fegyelmesen viszonzásra nem vágyván

560. tudd Jas SZAT a merő jóság létezés vagy ami van - teremtetett tehát így jó MINDEN így akarta azt

561. áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT - jó az hisz szent kötelesség törekvő mást nem akar

562. áldozat vagy önfegyelem adás hit nélkül üres - itt és túlnan egyként ASZAT nemjó így hát kerüljed

563. mond Balarám mi lemondás és mond mi tartózkodás - mit kövessen lelki ember mikor úton tart Hozzád

564. tudod Jas a vágykésztetést hárítani lemondás - eredményvágy elhagyása az pedig tartózkodás

565. van tanítás olyan is mi cselekvést eltanácsol - másik adást jóvátételt áldozást mind ajánló

566. halld Jas jászok öreg bölcse ami lemondásról szól - három féle miként minden jó szeszélyes és nemjó

567. áldozást és adakozást vezeklést tartani kell - lelki törekvőnek erről lemondani nem lehet

568. tudd hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni kell - de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz

569. kötelesség elrendezett azt megszegni bíz nemjó - ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való

570. aki véli fáradságnak kötelesség megtételt - félti testét lemondástól annak útja szeszélyes

571. az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen - kötelességteljesítőn jó úton jár elérhet

572. jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is végez - kívántért sem rajong ő már tudja kötelességet

573. lemondani mindenekről testetöltött képtelen - ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell

574. az aki vágyón cselekszik háromféle díjat lel - kedvezőt vagy kedvezőtlent netán pedig kevertet

575. öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők - kik a tudás elemzői egyre csak ezt hirdetők

576. helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél - vágykésztette törekvések sors ami elrendezés

577. helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez - legyen az tett csak gondolat vagy akár a beszédje

578. mit sem lát ki magát hiszi minden változás okán - éretlen ki így cselekszik nem látja mi valóság

579. hamis éntudattól mentes értelemtől vezérelt - harcosként akár ha öl is elrendezés szerint tesz

580. tudás ami tettre késztet tudó és tudni való - tevő tett és az eszköze e három mi mozgató

581. miként minden háromféle jó nemjó és szeszélyes - így tudás is három féle mint tett s kinek tevése

582. minden lényegét ki látja jó jelleghez tartozó - oszthatatlant megosztásban lélt ki Nekem hódoló

583. aki külön külön lát itt mindent ami létezés - nem érti a MINDEN-séget köteléke szenvedély

584. egy dologhoz ragaszkodó értés nélkül bókoló - azt tekinti a világnak jellemzője a nemjó

585. kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón - annak minden tette áldott köteléke tiszta jó

586. cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés - megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély

587. visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés - jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés

588. jót és rosszat egyként élő alázatos cselekvő - érintetlen mindenektől jó az ilyen törekvő

589. szeszélyes ki tisztátalan jóra rosszra egyként tör - vágya hajtja s tett jutalma irigy s mindig esendő

590. aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú - csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr

591. figyelj Jas most elsorolom értelemnek hármasát - kötelékit kitartásnak hogy ebben is tisztán láss

592. értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót - megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó

593. szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó - kötelességet sem érti s hogy mi követni való

594. nemjó annak az értelme ki nem látja a valót - illúzió vallászavar mi rajta uralkodó

595. jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz - egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket

596. szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban - eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban

597. nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet - bú kereső és mogorva büszke kétségbeesett

598. halld most Jas milyen az öröm jó nemjó és szeszélyes - amiben ha kitartó vagy vége minden veszélynek

599. jó öröm mi keserűn jő s kitartástól édesül - jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül

600. szeszély amit érzék teremt édesből lesz keserű - érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan szenderül

601. nemjó öröm mi csak látszat elejétől végéig - lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit

602. három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt - megnyilvánulásnak része míg csak fennáll örökkön

603. gondolkodót uralkodót nyerészkedőt tudjad Jas - akár csak az élvezkedőt három kötés kénye hajt

604. gondolkodó nyugodt békés szabályozott életű - tudó becsületes tiszta belátó valós hitű

605. uralkodó hadban vitéz ő az igaz vezető - szilárd ügyes becsre vágyó népét híven őriző

606. nyerészkedő földet művel kereskedő nyájőrző - élvezkedő jó ha szolgál kötelességét tevőn

607. az éli tökéllyel éltét ki kötelességel tesz - elmondom most Jas barátom imígy élni hogy lehet

608. kötelesség tétel közben aki csak Engem imád - Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz

609. hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz - bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen

610. ahogy tüzet füst vesz körül minden hibákkal terhelt - tökéletes cselekvés nincs tedd a kötelességed

611. érintetlenséget érve nem vágyva már semmire - ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz  

612. elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen - tökéletes élő lényben lényeg kerül felszínre 

613. isteni lél abban ébred aki értelemmel él - szilárd elmét megtisztítva úr már minden érzékén 

614. elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban - szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában 

615. mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül - lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű 

616. odaadó szeretettel elér Engem biztosan - nem bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja 

617. önfeladó odaadás csak az mi Hozzám vezet - aki így tesz az megérti s elérheti fenségem 

618. lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz - folyton munkál de már nem vágy anyagi eredményre

619. Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön - MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön

620. túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy - de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak utat hagysz

621. hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz - néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok

622. jó Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz - nemzetséged minden tagja természete szerint tesz

623. ott vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod - kápráztató energiám élőt bábként mozgató

624. hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat - ha így teszel békére lelsz elérsz legfőbb hajlékra

625. e Bizalmas Tanításban titkok titkát feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd

626. mivel alázattal jöttél ím most újra feltárom - legbizalmasabbik tudást hogyha figyelsz belátod

627. értelmedet Reám szegezd légy a Hívem szolgálóm - áldozz Nekem megígérem Hozzám jutsz el barátom

628. kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél - néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak ne félj

629. tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani - ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani

630. azoknak akik híveim bizalommal oszthatod - ha így teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon

631. Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást megosztja - őszinte lelki törekvőt sötétségtől megfosztja

632. e Bizalmas Tanításra ki figyelmét fordítja - értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban

633. aki hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás - lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll

634. mond Jas figyelmeztél-e Rám érted amit hallottál - eloszlott tanácstalanság mért Hozzám vándoroltál

635. megértettem amit mondtál lelkem nyugta eljövend - tovább viszem Szent Tanítást bízva nézünk jövőnkbe

636. így ért véget a párbeszéd Balarám és Jas között - öreg jász meg elindulva kétséget hagy hát mögött

637. viszi kitartón a titkát derűs arccal egyre megy - népe hitét vissza adva ős jász tudást ültet el

638. Kuru mezőn mind elesve megtisztultak hőseink - Legfelsőbb Hari szavai éltették jász őseink

639. mikor ős jász legfelsőbbik tudásra emlékezik - érti s érzi forrásokát hit tudássá nemesdik

640. bárhol legyen jász íjmester és Bizalmas Tanítás - ott a jólét mindent bírás szűnhetetlen boldogság

***

Így ért véget e Bizalmas Tanítás az Abszolút Igazságról, amit Avatár Balarám,
aki a MINDEN személyes alászállása -más néven Hari- átadott a jász ősbölcsnek.